Polityka prywatności

 

1. Ochrona danych w skrócie


Uwagi ogólne


Poniższe uwagi przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.


Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?


Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane poprzez dostarczenie nam tych informacji. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

• zgodnie z art. 15 DSGVO, prawo do żądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas w zakresie w nim opisanym;

• zgodnie z art. 16 DSGVO, prawo do żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;

• zgodnie z art. 17 DSGVO, prawo do żądania usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, chyba że dalsze ich przetwarzanie jest konieczne - w celu skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji; - w celu wypełnienia obowiązku prawnego; - ze względu na interes publiczny lub - w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych

• zgodnie z art. 18 DSGVO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli - kwestionujesz dokładność danych; - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia; - dane nie są nam już potrzebne, ale są Ci potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub - złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 DSGVO

• zgodnie z art. 20 DSGVO, prawo do otrzymywania Państwa danych osobowych, które nam Państwo udostępnili w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie lub do żądania ich przekazania innej odpowiedzialnej stronie;

• zgodnie z art. 77 DSGVO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można zwrócić się w tym celu do organu nadzorującego w miejscu zamieszkania lub pracy lub do organu nadzorującego w siedzibie naszej firmy.


2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe


Ochrona danych


Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.


Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.


Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.


Uwaga na temat organu odpowiedzialnego


Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest


Comvitalo Limited
Salaminas 13, Eyachrist 5, Office 1
7041 Oroklini, Larnaca
Cypr


E-Mail: info@fitness-vital.net


Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).


Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych


Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.


Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego


W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących prawa ochrony danych osobowych jest państwowy komisarz ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


Prawo do przenoszenia danych


Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.


Szyfrowanie SSL lub TLS


Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.


W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej


Jeżeli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek podania nam Państwa danych dotyczących płatności (np. numeru konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do realizacji płatności.


Transakcje płatnicze za pośrednictwem zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.


W przypadku szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Auskunft, Sperrung, Löschung


W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.


Sprzeciw wobec listów reklamowych


Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.


3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Cookies


Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. cookies. Pliki cookie nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.


Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie u nas.


Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, aby wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.


Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które zostały zamówione (np. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostaną zapisane inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie.

Pliki logów serwera


Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Te są:  • Typ i wersja przeglądarki

  • Zastosowany system operacyjny

  • Referrer URL

  • Nazwa hosta komputera dostępowego

  • Czas żądania serwera

  • Adres IP


Nie dokonuje się konsolidacji tych danych z innymi źródłami danych.


Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.


Formularz kontaktowy


W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podają, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.


Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się więc wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu cofnięcia.


Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie


Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystamy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe dane wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.


W przypadku istotnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub koniecznych zmian technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Państwa w ten sposób.


Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną zgodę. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonego przetwarzania danych.


Dane zebrane podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a następnie są usuwane. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.


Funkcja komentarza na tej stronie internetowej


W przypadku funkcji komentarza na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zapisywana jest informacja o czasie utworzenia komentarza oraz, jeśli nie zamieszczasz go anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Czas przechowywania uwag


Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do momentu, gdy komentarze te zostaną usunięte z przyczyn prawnych (np. komentarze obraźliwe).


Podstawa prawna

Przechowywanie uwag odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną zgodę. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.


Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy dla sklepów internetowych, sprzedawców i wysyłki towarów


Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towaru lub instytucji kredytowej, której powierzono obsługę płatności. Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ich przekazanie. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.


Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.


Transmisja danych przy zawieraniu umów o świadczenie usług i dostarczanie treści cyfrowych


Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, np. instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności.


Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ich przekazanie. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.


Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.


4. Narzędzia analityczne i reklama


Google Analytics


Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.


Przechowywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Browser Plugin


Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Sprzeciw wobec gromadzenia danych


Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie z opcją "opt-out" jest ustawiony w celu uniemożliwienia zbierania informacji o przyszłych wizytach na tej stronie.: Google Analytics wyłączenie.


Więcej informacji o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w Polityce prywatności Google.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Google Analytics Remarketing


Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Funkcja ta pozwala na powiązanie odbiorców reklamy stworzonej za pomocą Google Analytics Remarketing z możliwościami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane dla użytkownika na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w oparciu o jego wcześniejsze użytkowanie i zachowanie podczas surfowania, mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).


Za zgodą użytkownika Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji użytkownika z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, z którego logujesz się na swoje konto Google.


Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics, aby pomóc nam w definiowaniu i tworzeniu odbiorców dla reklamy między urządzeniami.


Użytkownik może zrezygnować z remarketingu/tramarketingu międzystanowiskowego na stałe, dezaktywując spersonalizowaną reklamę na swoim koncie Google, korzystając z tego linku:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.


Podsumowanie danych zgromadzonych na koncie Google opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika, którą może on przekazać lub wypłacić Google (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W przypadku operacji zbierania danych, które nie zostały połączone z Państwa kontem Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub wyrazili Państwo sprzeciw wobec połączenia), zbieranie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, DSGVO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej ma interes w przeprowadzeniu anonimowej analizy osób odwiedzających stronę w celach reklamowych.


Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking


Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords jest internetowym programem reklamowym Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).


Im

W kontekście Google AdWords stosujemy tzw. conversion tracking. Po kliknięciu na reklamę zamieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany do śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony tej witryny, a plik cookie nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.


Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego użycia, wyłączając nieznacznie cookie śledzenia Google Conversion Tracking w swojej przeglądarce internetowej w Preferencjach Użytkownika. Nie zostaniesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.


Przechowywanie "conversion cookies" opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.


Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w przepisach o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, aby wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.


Facebook Pixel


Nasza strona wykorzystuje piksel akcji odwiedzających z Facebooka do pomiaru konwersji., Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).


Pozwala to na śledzenie zachowania osób odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz na optymalizację przyszłych kampanii reklamowych.


Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika i Facebook może wykorzystać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka. Pozwala to Facebookowi na umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Na to wykorzystanie danych nie możemy mieć wpływu jako operator strony.


W polityce prywatności Facebooka znajdziesz więcej informacji na temat ochrony swojej prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu "Niestandardowa publiczność" w sekcji "Ustawienia reklamowe" pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Musisz być w tym celu zalogowany na Facebooku.


Jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo wyłączyć reklamę użytkową z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance.: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


5. Newsletter


Dane do biuletynu


Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej biuletyn informacyjny, potrzebujemy od Ciebie adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.


Przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym newslettera opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail, jak również wykorzystanie ich do wysyłania newslettera, np. poprzez użycie linku "wypisanie się" z newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.


Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas do momentu wypisania się z subskrypcji i usunięte po anulowaniu subskrypcji. Dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego), pozostają przez to nienaruszone.


6. Plugins and Tools


Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.


Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi się połączyć z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa jest dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.


Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z Twojego komputera.


Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie

https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


Google Maps


Ta witryna korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.


Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz ułatwienie znalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.


Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. Dostawca usług płatniczych


PayPal


Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatności za pośrednictwem PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej “PayPal”).

Jeśli zdecydujesz się na płatność za pośrednictwem systemu PayPal, wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przekazane do systemu PayPal.

Die Übermittlung Ihrer Daten an PayPal erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Sie haben die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden Datenverarbeitungsvorgängen nicht aus.


Sofortüberweisung


Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność przez "Sofortüberweisung". Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH., Theresienhöhe 12, 80339 München (dalej “Sofort GmbH”).


Przy pomocy procedury "Sofortüberweisung" otrzymujemy w czasie rzeczywistym potwierdzenie płatności od firmy Sofort GmbH i możemy natychmiast rozpocząć realizację naszych zobowiązań.


Jeśli wybrali Państwo metodę płatności "przelew natychmiastowy", prosimy o przesłanie do firmy Sofort GmbH kodu PIN i ważnego TAN-u, za pomocą którego może ona zalogować się na Państwa konto bankowe online. Sofort GmbH po zalogowaniu się automatycznie sprawdza stan Państwa konta i dokonuje przelewu do nas za pomocą przesłanego przez Państwa numeru TAN. Następnie natychmiast wysyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu się, automatycznie sprawdzane są również Twoje obroty, limit kredytowy kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych kont i ich salda.


Oprócz kodu PIN i TAN, wprowadzone przez Państwa dane dotyczące płatności oraz dane osobowe zostaną przekazane do Sofort GmbH. Dane dotyczące Twojej osoby to imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP i ewentualnie inne dane wymagane do realizacji płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do ustalenia tożsamości użytkownika w sposób niebudzący wątpliwości i do zapobiegania próbom oszustwa.


Przekazanie Państwa danych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych prowadzonych w przeszłości.


Szczegóły dotyczące płatności przelewem natychmiastowym znajdują się w poniższych linkach:

https://www.sofort.de/datenschutz.html oraz https://www.klarna.com/sofort/.


Paydirect


Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność za pośrednictwem Paydirekt. Oferentem tej usługi płatniczej jest Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy (dalej “Paydirekt”).


Jeśli dokonują Państwo płatności za pośrednictwem Paydirekt, Paydirekt gromadzi różne dane dotyczące transakcji i przekazuje je do banku, w którym są Państwo zarejestrowani w Paydirekt. Oprócz danych niezbędnych do dokonania płatności Paydirekt może w ramach realizacji transakcji gromadzić również inne dane, takie jak adres dostawy lub poszczególne pozycje w koszyku zakupów.


Paydirect następnie uwierzytelnia transakcję za pomocą procedury uwierzytelniania zdeponowanej w tym celu w banku. Kwota płatności jest następnie przekazywana z Twojego konta na nasze konto. Ani my, ani osoby trzecie nie mają dostępu do danych Twojego konta.


Szczegółowe informacje na temat płatności z Paydirekt znajdują się w Ogólnych Warunkach Handlowych i przepisach dotyczących ochrony danych osobowych Paydirekt na stronie internetowej https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

 

Polish
Polish